Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Úřední hodiny Obecního úřadu:  pondělí 20.00 - 22.00 hodin


Odkaz na PDF dokument. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
Seznam výjimek ze zákona.

vyvěšeno dne 18. prosince 2018

Nahoru


Obecně závazná vyhláška obce České Lhotice č. 1/2018,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce České Lhotice se na svém zasedání dne 3. 12. 2018 usnesením č. 6/2/2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)Obec České Lhotice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále také „poplatek“).
(2)Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad České Lhotice (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce (dále jen „poplatník“).2
(2)Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2)V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
(3)Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)V ohlášení držitel psa uvede5
a)jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
(4)Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)za prvního psa30 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele50 Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození
(1)Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.
(2)Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy mu nárok na osvobození vznikl.
(3)V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.8
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9
(2)Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze psů, ze dne 21. 11. 2011.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

1 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.12.2018


Ing. Lucie NávratováMiroslav Komberec
místostarostastarosta

Nahoru


Obecně závazná vyhláška obce České Lhotice č. 2/2018,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce České Lhotice se na svém zasedání dne 3. 12. 2018 usnesením č. 7/2/2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)Obec České Lhotice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále také „poplatek“).
(2)Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad České Lhotice (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník
(1)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a)fyzická osoba,
 1. která má v obci trvalý pobyt,
 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2)Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.3
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
(2)Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3)Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4)Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5)Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
(6)Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)Sazba poplatku činí 600 Kč a je tvořena:
a)z částky 201 Kč za kalendářní rok a
b)z částky 399 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2)Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 127 270 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 127 270 Kč děleno 319 (116 počet osob s pobytem na území obce + 203 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 399 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 399 Kč.

(3)V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný jednorázově, a  to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození
(1)Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, která je:
a)umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b)umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c)umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2)Od poplatku se dále osvobozuje:
a)poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 18 let věku,
b)poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, který se zdržuje po dobu celého příslušného kalendářního roku (tj. od 1. 1. do 31. 12.) mimo území obce.
(3)Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy mu nárok na osvobození vznikl.
(4)V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.7
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.8
(2)Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.10
(2)V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.11
(3)Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.12
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 7. 12. 2015.
(2)Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

1 § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.12.2018


Ing. Lucie NávratováMiroslav Komberec
místostarostastarosta

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Střednědobý výhled rozpočtu DSO Centrum Železných hor na roky 2020-2024

vyvěšeno dne 23. listopadu 2018

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Opravený návrh rozpočtu DSO Centrum Železných hor na rok 2019.

vyvěšeno dne 23. listopadu 2018

Nahoru


Návrh rozpočtu obce ČESKÉ LHOTICE na rok 2019

P Ř Í J M Y
Rozpočtová skladbaOdvětvové tříděníČástka v Kč
pol. 1111Daň z příjmu FO380 000,00
pol. 1112Daň z příjmu FO podnikatelé10 000,00
pol. 1113Daň z příjmu FO srážková35 000,00
pol. 1121Daň z příjmu PO320 000,00
pol. 1122Daň z příjmů PO za obec25 000,00
pol. 1211DPH750 000,00
pol. 1340Poplatek za komunální odpad170 000,00
pol. 1341Poplatek ze psů1 000,00
pol. 1361Správní poplatky500,00
pol. 1381Daň z hazardních her10 000,00
pol. 1511Daň z nemovitostí250 000,00
pol. 4112Dotace na výkon státní správy57 800
1012-2131Pronájem pozemků39 600
1032-2111Příjmy z lesa130 000,00
2119-2343Příjmy za vyd. prostor100,00
2143-2112Příjem z prodeje turistických vizitek3 000,00
2310-2111Příjem za vodu26 000,00
3632-2111Příjem ze hřbitova5 000,00
3725-2324Příjem za tříděný odpad25 000,00
6310-2141Úroky2 000,00
Příjmy celkem2 240 000,00
V Ý D A J E
Rozpočtová skladbaOdvětvové tříděníČástka v Kč
1031Pěstební činnost v lese20 000,00
1032Údržba lesa a kácení60 000,00
1036Obecní hajný 38 000,00
2143Cestovní ruch20 000,00
2212Silnice obecní600 000,00
2310Pitná voda26 000,00
3319Kultura v obci20 000,00
3399SPOZ17 000,00
3429Ostatní zájmová činnost a rekreace3 000,00
3631Veřejné osvětlení1 800 000,00
3639Komunální služby a úz. rozvoj20 000,00
3721Odvoz nebezpečného odpadu10 000,00
3722Odvoz komunálního odpadu140 000,00
3725Odvoz tříděného odpadu70 000,00
3745Veřejné prostranství220 000,00
4351Pečovatelská služba8 000,00
5212Krizové řízení1 000,00
5273Zasílání varovných SMS100,00
5512Požární ochrana24 000,00
6112Zastupitelstvo obce285 000,00
6171Místní správa - činnost OÚ330 000,00
6310Služby bankovních ústavů8 000,00
6320Pojištění9 000,00
6399Daň z příjmů PO za obec25 000,00
6402Finanční vypořádání z roku 201827 000,00
Výdaje celkem3 778 600,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji1 538 600,00
Zapojení přebytku z minulých let1 538 600,00

Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 14. 11. 2018.


Zastupitelstvo obce České Lhotice bude rozpočet projednávat na svém zasedání
dne 3. prosince 2018.


Miroslav Komberec, starosta obce

Nahoru


Rozpočtový výhled obce ČESKÉ LHOTICE
na období 2020-2022

v tis. Kč

Č. ř. Rok
2020 2021 2022
APočáteční stav peněžních prostředků k 1.1 1 500 2 000 1 500
P1Třída 1Daňové příjmy 1 700 1 750 1 750
P2Třída 2Nedaňové příjmy 100 150 50
P3Třída 3Kapitálové příjmy
P4Třída 4Přijaté dotace 200 200 200
P1 až P4Příjmy celkem (po konsolidaci) 2 000 2 100 2 000
P5- úvěry krátkodobé
P6- úvěry dlouhodobé
P7- ostatní (aktivní likvidita)
PfP5 až P7Přijaté úvěry, aktivní likvidita 0 0 0
PPk + PfKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 2 000 2 100 2 000
V1Třída 5Běžné (neinvestiční) výdaje 1 500 1 600 1 700
V2Třída 6Kapitálové ( investiční) výdaje 0 1000 1000
VkV1 + V2Výdaje celkem (po konsolidaci) 1 500 2 600 2 700
V3- splátka jistiny krátkodobých úvěrů
V4- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů
V5- ostatní (aktivní likvidita)
VfV3 až V5Splátky jistin úvěrů, likvidita 0 0 0
VVk + VfKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 1 500 2 600 2 700
DP-VHotovost běžného roku 500 -500 -700
EA+DHotovost na konci roku 2 000 1 500 800

Vyvěšeno na úřední desku a zveřejněno na elektronické úřední desce dne 14. 11. 2018.


Zastupitelstvo obce České Lhotice bude rozpočet projednávat na svém zasedání
dne 3. prosince 2018.


Miroslav Komberec, starosta obce

Nahoru


Odkaz na PDF dokument. Návrh rozpočtu DSO Centrum Železných hor na rok 2019.

vyvěšeno dne 7. listopadu 2018

Nahoru


Oznámení voličům o době a místu konání voleb
do zastupitelstva obce České Lhotice a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR


V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e,


že volby do zastupitelstva obce České Lhotice a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční


v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční


v pátek 12. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 13. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem v budově Obecního úřadu, České Lhotice č.p. 35.

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky.

Při volbách do Senátu Parlamentu ČR může hlasovat pouze státní občan ČR.

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 2. října 2018, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti. Pro II. kolo senátních voleb obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.


Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 17. září 2018

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do zastupitelstva obce České Lhotice
a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 5. a 6. října 2018
(případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR ve dnech 12. a 13. října 2018)


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji volební strany,


že volby do zastupitelstva obce České Lhotice a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR ve dnech 12. a 13. října 2018) v obci České Lhotice ve volebním okrsku, jehož sídlem je:


volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 21. 8. 2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - uzavírka silnice vedoucí přes hráz Křižanovické přehrady.

Vyvěšeno: 30. 7. 2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. NAŘÍZENÍ MĚSTA CHRUDIM - o vyhlášení záměru zpracování lesní hospodářské osnovy.

Vyvěšeno: 3. 7. 2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - uzavírka silnice v Nasavrkách - další etapy opravy v ulici Čáslavská.

Vyvěšeno: 29. 6. 2018

Nahoru


Závěrečný účet za rok 2017

DSO CŽH IČ: 701 51 113, Krásné 15, 538 25  Nasavrky

Zpracovaný na základě zák.č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územ.rozpočtů, v plat.znění


Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace v roce 2017 dle Výkazu zisku a ztráty

NázevRozpočet schválenýSkutečnost
Třída 1 – Daňové příjmy 0,00 0,00
Třída 2 – Nedaňové příjmy 15 100,00 20 835,67
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 0,00
Třída 4 – Přijaté transfery / dotace 437 710,00 1 458 550,80
Příjmy celkem 452 810,00 1 479 386,47
Konsolidace příjmů 437 710,00 1 458 550,80
Příjmy celkem po konsolidaci 452 810,00 1 479 386,47
Třída 5 – Běžné výdaje 501 200,00 1 351 917,20
Třída 6 – Kapitálové výdaje 0,00 235 000,00
Výdaje celkem 501 200,00 1 586 917,20
Konsolidace výdajů 0,00 0,00
Výdaje po konsolidaci 501 200,00 1 586 917,20

Účetní závěrka k 31.12.2017

ÚčetStav k 31.12.2017
Základní BÚ231 98 490,09
Pokladna261 8 824,00
Ceniny/známky263 0,00
Závazek / faktury přijaté 321 2 882,00

Hospodářský výsledek za rok 2017

Výdaje celkem / skutečnost 1 586 917,20
Příjmy celkem / skutečnost 1 479 386,47
Výsledek hospodaření běžného účetního období -107 530,73

Údaje o plnění ropočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (veškeré výkazy) jsou k nahlédnutí v sídle DSO CŽH Dolní Bradlo 7.


Přílohy: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Odkaz na PDF dokument. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.Dne: 3.3.2018 zpracovala Laštůvková


Vyvěšeno: 28.5.2018

Sejmuto: 15.6.2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - uzavírka silnice v Nasavrkách.

Vyvěšeno: 10. 5. 2018

Nahoru


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2017

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2017


Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.2017
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 1 562 500354 2001 916 7001 906 30099,5
Třída 2 – Nedaň. příjmy184 100229 320413 420402 40297,3
Třída 3 – Kapitál. příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace57 800169 800227 600227 549100
Příjmy celkem1 804 400847 9002 557 7202 536 25199,2
Třída 5 – Běžné výdaje1 734 400603 3202 337 7201 771 23075,8
Třída 6 – Kapitál. výdaje70 000150 000220 0001 5000,7
Výdaje celkem1 804 400753 3202 557 7201 772 73069,3
Saldo: Příjmy - výdaje763 520
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem-763 520
Přebytek (-), ztráta (+)-763 520

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Českých Lhoticích u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Přebytek hospodaření obce bude převeden do dalších let.


2) Majetek obce

Majetek obce je veden na majetkových účtech a k 31.12. je vždy řádně inventarizován. Při prodeji se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3) Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.


4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně


Přehled dotací v roce 2017
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
98071Dotace na volby do PS PČR9 749,0013 151,006 598,00
Program obnovy venkova150 000,00150 000,000,00
Souhrnný dotační titul57 800,0057 800,000,00

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.


5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 4. 4. 2018.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu této zprávy.

Příloha: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření.


4) Návrh usnesení:

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.


Předkládá:   Bc. Jana Doležalová – účetní obce


Vyvěšeno na úřední desku obce a zároveň zveřejněno v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce
dne: 2. 5. 2018


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NASAVRKY

Odkaz na PDF dokument. ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Stavba obsahuje:
 • Náhrada stávajícího vrchního vedení zemním kabelovým vedením 1 kV v celkové délce cca 1385 m,
 • hlavní domovní vedení – přepojení jednotlivých odběrných míst v celkové délce 380 m
 • oprava trafostanice – výměna rozvaděče NN, výměna pojistkových spodků na VN, oprava uzemnění,
 • výměna transformátoru, související práce,
 • demontáž stávajícího vrchního vedení v dotčeném území.

Vyvěšeno: 28. 3. 2018

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2018
za rekreační chaty

Dle OZV č. 1/2015 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2018.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - likvidace sídel bobra evropského.

Vyvěšeno: 26. 2. 2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NASAVRKY

Odkaz na PDF dokument. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Popis záměru:
 • Náhrada stávajícího vrchního vedení 1 kV zemním kabelovým vedením
 • Hlavní domovní vedení – přepojení jednotlivých opěrných míst
 • Oprava trafostanice, uzemnění
 • Demontáž stávajícího vrchního vedení v dotčeném území

Vyvěšeno: 12. 2. 2018

Nahoru


Informace voličům o době a místě konání II. kola volby
prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018
v obci České Lhotice

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,


že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční


v pátek 26. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 27. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb

 • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu, České Lhotice č. p. 35.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácností nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 22. 1. 2018


Archiv obsahu úřední desky.