Erb obce České Lhotice
České Lhotice s částmi České Lhotice, Vedralka a Hradiště 

Úřední hodiny Obecního úřadu:  pondělí 20.00 - 22.00 hodin


Oznámení voličům o době a místu konání voleb
do zastupitelstva obce České Lhotice a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR


V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e,


že volby do zastupitelstva obce České Lhotice a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční


v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční


v pátek 12. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 13. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem v budově Obecního úřadu, České Lhotice č.p. 35.

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky.

Při volbách do Senátu Parlamentu ČR může hlasovat pouze státní občan ČR.

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 2. října 2018, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti. Pro II. kolo senátních voleb obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 17. září 2018

Nahoru


Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do zastupitelstva obce České Lhotice
a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
konané ve dnech 5. a 6. října 2018
(případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR ve dnech 12. a 13. října 2018)


V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuji volební strany,


že volby do zastupitelstva obce České Lhotice a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR ve dnech 12. a 13. října 2018) v obci České Lhotice ve volebním okrsku, jehož sídlem je:


volební okrsek č. 1:

zasedací místnost budovy Obecního úřadu České Lhotice, čp. 35.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 21. 8. 2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - uzavírka silnice vedoucí přes hráz Křižanovické přehrady.

Vyvěšeno: 30. 7. 2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. NAŘÍZENÍ MĚSTA CHRUDIM - o vyhlášení záměru zpracování lesní hospodářské osnovy.

Vyvěšeno: 3. 7. 2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - uzavírka silnice v Nasavrkách - další etapy opravy v ulici Čáslavská.

Vyvěšeno: 29. 6. 2018

Nahoru


Závěrečný účet za rok 2017

DSO CŽH IČ: 701 51 113, Krásné 15, 538 25  Nasavrky

Zpracovaný na základě zák.č.250/2000 Sb., o rozpočt.pravidlech územ.rozpočtů, v plat.znění


Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace v roce 2017 dle Výkazu zisku a ztráty

NázevRozpočet schválenýSkutečnost
Třída 1 – Daňové příjmy 0,00 0,00
Třída 2 – Nedaňové příjmy 15 100,00 20 835,67
Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 0,00
Třída 4 – Přijaté transfery / dotace 437 710,00 1 458 550,80
Příjmy celkem 452 810,00 1 479 386,47
Konsolidace příjmů 437 710,00 1 458 550,80
Příjmy celkem po konsolidaci 452 810,00 1 479 386,47
Třída 5 – Běžné výdaje 501 200,00 1 351 917,20
Třída 6 – Kapitálové výdaje 0,00 235 000,00
Výdaje celkem 501 200,00 1 586 917,20
Konsolidace výdajů 0,00 0,00
Výdaje po konsolidaci 501 200,00 1 586 917,20

Účetní závěrka k 31.12.2017

ÚčetStav k 31.12.2017
Základní BÚ231 98 490,09
Pokladna261 8 824,00
Ceniny/známky263 0,00
Závazek / faktury přijaté 321 2 882,00

Hospodářský výsledek za rok 2017

Výdaje celkem / skutečnost 1 586 917,20
Příjmy celkem / skutečnost 1 479 386,47
Výsledek hospodaření běžného účetního období -107 530,73

Údaje o plnění ropočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (veškeré výkazy) jsou k nahlédnutí v sídle DSO CŽH Dolní Bradlo 7.


Přílohy: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Odkaz na PDF dokument. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.Dne: 3.3.2018 zpracovala Laštůvková


Vyvěšeno: 28.5.2018

Sejmuto: 15.6.2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - uzavírka silnice v Nasavrkách.

Vyvěšeno: 10. 5. 2018

Nahoru


Návrh závěrečného účtu Obce České Lhotice za rok 2017

(v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)


1) Plnění rozpočtu za rok 2017


Schválený
rozpočet
Rozpočtová
opatření
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31.12.2017
% plnění
k upravenému
rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 1 562 500354 2001 916 7001 906 30099,5
Třída 2 – Nedaň. příjmy184 100229 320413 420402 40297,3
Třída 3 – Kapitál. příjmy
Třída 4 – Přijaté dotace57 800169 800227 600227 549100
Příjmy celkem1 804 400847 9002 557 7202 536 25199,2
Třída 5 – Běžné výdaje1 734 400603 3202 337 7201 771 23075,8
Třída 6 – Kapitál. výdaje70 000150 000220 0001 5000,7
Výdaje celkem1 804 400753 3202 557 7201 772 73069,3
Saldo: Příjmy - výdaje763 520
Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Prostředky minulých let
Financování celkem-763 520
Přebytek (-), ztráta (+)-763 520

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Českých Lhoticích u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12 rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Přebytek hospodaření obce bude převeden do dalších let.


2) Majetek obce

Majetek obce je veden na majetkových účtech a k 31.12. je vždy řádně inventarizován. Při prodeji se postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


3) Hospodářská činnost obce

Obec neprovozuje hospodářskou činnost.


4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně


Přehled dotací v roce 2017
UZOznačení účelové dotacepřiděleno Kčvyčerpáno Kčrozdíl
98071Dotace na volby do PS PČR9 749,0013 151,006 598,00
Program obnovy venkova150 000,00150 000,000,00
Souhrnný dotační titul57 800,0057 800,000,00

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.


5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Obec si nechala přezkoumat své hospodaření zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků dne 4. 4. 2018.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu této zprávy.

Příloha: Odkaz na PDF dokument. Zpráva o přezkoumání hospodaření.


4) Návrh usnesení:

Zastupitelsvo obce po projednání závěrečný účet uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.


Předkládá:   Bc. Jana Doležalová – účetní obce


Vyvěšeno na úřední desku obce a zároveň zveřejněno v úplném znění včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce
dne: 2. 5. 2018


Miroslav KomberecJaroslav Kolář
starostamístostarosta

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NASAVRKY

Odkaz na PDF dokument. ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
Stavba obsahuje:
  • Náhrada stávajícího vrchního vedení zemním kabelovým vedením 1 kV v celkové délce cca 1385 m,
  • hlavní domovní vedení – přepojení jednotlivých odběrných míst v celkové délce 380 m
  • oprava trafostanice – výměna rozvaděče NN, výměna pojistkových spodků na VN, oprava uzemnění,
  • výměna transformátoru, související práce,
  • demontáž stávajícího vrchního vedení v dotčeném území.

Vyvěšeno: 28. 3. 2018

Nahoru


Informace k placení poplatku za komunální odpad na rok 2018
za rekreační chaty

Dle OZV č. 1/2015 je výše poplatku stanovena u staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci na Kč 600,--.

Splatnost poplatku je stanovena do 30. 6. 2018.

Poplatek je možné poukazovat na bankovní účet Obce České Lhotice vedený u České spořitelny, a. s.


Číslo účtu:1141635389/0800
Variabilní symbol platby:evidenční číslo chaty

Složenky na úhradu poplatku budou rozeslány až v průběhu června pouze těm vlastníkům, kteří nebudou mít poplatek zaplacený.


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odkaz na PDF dokument. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - likvidace sídel bobra evropského.

Vyvěšeno: 26. 2. 2018

Nahoru


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU NASAVRKY

Odkaz na PDF dokument. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Popis záměru:
  • Náhrada stávajícího vrchního vedení 1 kV zemním kabelovým vedením
  • Hlavní domovní vedení – přepojení jednotlivých opěrných míst
  • Oprava trafostanice, uzemnění
  • Demontáž stávajícího vrchního vedení v dotčeném území

Vyvěšeno: 12. 2. 2018

Nahoru


Informace voličům o době a místě konání II. kola volby
prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018
v obci České Lhotice

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i   v o l i č e ,


že II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční


v pátek 26. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 27. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu, České Lhotice č. p. 35.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby se voličům do domácností nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti!

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.


 Miroslav Komberec
 starosta obce

V Českých Lhoticích dne 22. 1. 2018


Archiv obsahu úřední desky.